نورعلی پورچنگیز
  • نورعلی پورچنگیز
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری: تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
  • متولد:
  • نورعلی پورچنگیز، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

  • تعداد کارهای هنری:

آموزش تراش و شناخت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا