آثار هنری دست هنرمندان صنایع دستی
 • نام اثر: تابلو آرت دیجیتال
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: قرآن با چرم طبیعی شتر
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال: چرم طبیعی شتر
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: گلیم در دکوراسیون
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال: ریس پشمی
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: گلیم شیرکی پیچ
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: کیف
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال: ریس پشمی
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال: ریس پشمی
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: کیف دوشی
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال: چرم و گلیم شیرکی پیچ
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر:
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت:
 • مواد و متریال:
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: سوره مبارکه حمد
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت: 1391
 • مواد و متریال: چوب
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: کل شی قدیر
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت: 1384
 • مواد و متریال: چوب
 • قیمت:
 • اندازه:
 • نام اثر: وان یکاد
 • نام صاحب اثر:
 • رشته:
 • گرایش:
 • سال ساخت: 1383
 • مواد و متریال: چوب
 • قیمت:
 • اندازه:

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا